Vincent ter Laak Verkeersveiligheidstrainingen
VTLV uw opleider
voor code 95 en brandweerchauffeurs

 Algemene voorwaarden

 

VTLV Vincent Ter Laak Verkeersveiligheidstrainingen

 

1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden en definities

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en de totstandkoming ervan tussen VTLV en een zakelijke contractant betreffende (de deelneming aan) een VTLV praktijk- of theorietraining.

2. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

- Contractant: de partij (in de zakelijke markt) die met VTLV een overeenkomst sluit betreffende een praktijk- of theorietraining.

- Deelnemer: degene die deelneemt aan een praktijk- of theorietraining tevens zijnde degene ten wiens behoeve is geboekt en die de boeking heeft aanvaard of degene die op grond van indeplaatsstelling deelneemt.

 

2.Boekingen

1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment van acceptatie van het aanbod van VTLV door de contractant.

2. Een overeenkomst met betrekking tot (het deelnemen aan) een training kan mondeling, telefonisch of schriftelijk worden gesloten.

3. De boekingsbevestiging vermeldt de plaats, de datum en tijd van de training, de prijs, het aantal deelnemers en eventuele andere bijzonderheden.

4. Indien de contractant niet online boekt is hij/zij verplicht één exemplaar van de boekingsbevestiging ondertekend terug te sturen aan VTLV, tenzij anders is overeengekomen.

5. Deelnemers dienen ten tijde van de training in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. Deelname aan de trainingen en bezoek aan de locatie geschied op eigen risico.

6. De contractant is (hoofdelijk) aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien en staat er voor in dat de deelnemer alle verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst kent en nakomt en voldoet aan de gestelde voorwaarden.

 

3. Betalingen

1. Alle facturen moeten uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum betaald zijn, tenzij de factuur uitdrukkelijk een andere betalingstermijn vermeldt of anderszins een andere betalingstermijn is afgesproken.

2. Annuleringskosten moeten uiterlijk binnen 14 dagen na de annulering betaald te zijn.

3. Indien niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens VTLV wordt voldaan, is over het verschuldigde bedrag een rente verschuldigd van 1% over iedere maand waarin betaling achterwege blijft. Een gedeelte van een maand wordt voor een hele maand gerekend. Tevens kan VTLV betaling vorderen van alle buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het gevorderde met een minimum van euro 55,-

 

4. Wijzigingen

1. Het staat VTLV vrij om voertuig- merk en type te wijzigen.

2. VTLV kan in geval van zwaarwegende omstandigheden wijzigingen in de overeengekomen datum, tijd of plaats van de rijvaardigheidstraining aanbrengen of de rijvaardigheidstraining annuleren.

3. Onder zwaarwegende omstandigheden wordt onder meer verstaan:

a. Omstandigheden van zodanige aard dat verdere gebondenheid van VTLV aan de overeenkomst niet kan worden gevergd.

b. Slechte weersomstandigheden (strenge vorst, ijzel, sneeuw, zware storm)

c. Stroomstoringen.

d. Onvoldoende aanmeldingen, zulks ter beoordeling van VTLV.

 

 

4. VTLV kan in geval van onvoldoende aanmeldingen zoals vermeld in artikel 3d, uitsluitend tot 5 dagen voor aanvang van de rijvaardigheidstraining annuleren.

5. Wijzigingen en annulering ingevolge artikel 3a worden de contractant zo spoedig mogelijk schriftelijk, telefonisch indien de situatie/omstandigheid en training zich binnen 24 uur bevindt. De contractant dient de deelnemers te informeren.

6. Indien de wijzigingen en/of annuleringen voor de contractant in alle redelijkheid niet acceptabel zijn, biedt VTLV voor zover dit mogelijk is en binnen een redelijke termijn een alternatief aan. Indien het niet mogelijk is een alternatief aan te bieden restitueert VTLV aan de contractant het reeds betaalde cursusgeld. VTLV is in geen geval rente en/of schadevergoeding verschuldigd.

 

5. Annulering door de contractant

1. Bij annulering van de rijvaardigheid- of theorietraining door de contractant zijn de volgende percentages van het cursusgeld per annulerende deelnemer verschuldigd:

 

a. Vanaf de boeking tot 30 dagen voor aanvang van de cursus 25%;

b. Vanaf 30 dagen tot 21 dagen voor aanvang van de cursus 50%;

c. Vanaf 21 dagen tot 7 dagen voor de cursus 75%;

d. Vanaf 7 dagen voor en op de dag van de cursus 100%.

2. De bij 5.1 genoemde regeling geldt uitsluitend indien per deelnemer een cursusprijs is vastgesteld. Indien met de contractant een vaste totaalprijs is overeengekomen voor een variabel echter gemaximeerd aantal deelnemers, dan is contractant bij annulering voor één of meer (niet zijnde alle) deelnemers onverminderd deze vaste totaalprijs verschuldigd. Bij volledige annulering (voor alle deelnemers) zijn in betreffend geval de bij 5.1 genoemde percentages van deze vaste totaalprijs verschuldigd.

3. Het niet verschijnen op de cursus zonder voorafgaande annulering wordt gelijkgesteld aan annulering op de dag van de cursus.

 

6. Annulering door VTLV

1. VTLV is gerechtigd de boekingsovereenkomst te annuleren indien er een grootschalige wijziging plaatsvindt aan de baan, het terrein of de daarbij behorende voorzieningen. In dat geval is de opdrachtgever de contractsom niet verschuldigd.

2. VTLV heeft te allen tijde het recht de boekingsovereenkomst te beëindigen met ingang van een door haar te bepalen datum, indien opdrachtgever niet voldoet aan enigerlei voor haar uit de overeenkomst of de algemene voorwaarden voortvloeiende verplichting, indien opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, indien er beslag op goederen van opdrachtgever wordt gelegd of indien er beslag dreigt.

3. Storing in het bedrijf als gevolg van overmacht ontslaat VTLV van het nakomen van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesses kan doen gelden.

4. Onder overmacht worden onder andere verstaan: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, extreme weersomstandigheden, optreden van werknemersorganisaties, maatregelen van overheidswege (landelijk of provinciaal of gemeentelijk) en andere onvoorziene omstandigheden welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of zelfs onmogelijk maken.

5. In het geval van overmacht zal VTLV dit aan de opdrachtgever mededelen. De opdrachtgever heeft na ontvangst van de mededeling gedurende acht dagen het recht om de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting dat de opdrachtgever het reeds uitgevoerde deel van de opdracht vergoedt aan VTLV.

6. VTLV houdt zich het recht voor om de geboekte data bij het niet tijdig voldoen van de verschuldigde bedragen te annuleren, waarbij de vordering van de verschuldigde bedragen blijft staan.

7. VTLV is nimmer aansprakelijk voor de door opdrachtgever geleden schade als gevolg van annulering van de boekingsovereenkomst door VTLV.

 

7. Annulering door VTLV ten tijde van de training

Het staat VTLV vrij om de deelnemer uit te sluiten van deelname indien:

o de deelnemer instructies niet opvolgt

o de deelnemer een gevaar vormt voor andere deelnemers en zichzelf

o de deelnemer schade aanbrengt aan locatie of voertuigen

8. Wijziging (verplaatsen) door de contractant

1. De contractant heeft het recht wijziging van de overeenkomst te verlangen voor zover deze uitvoerbaar is, zulks ter beoordeling van VTLV.

2. Bij wijziging op verzoek van de contractant zijn de volgende percentages van het totale cursusgeld verschuldigd, indien de wijziging plaatsvindt:

o vanaf de boeking tot 30 dagen voor aanvang van de rijvaardigheid- theorietraining 15%;

o vanaf 30 dagen tot 7 dagen voor aanvang van de rijvaardigheid- theorietraining 25%;

o vanaf 7 dagen tot 3 dagen voor de rijvaardigheid- theorietraining 50%;

o 3 dagen voor en op de dag van de rijvaardigheidstraining zelf 60%.

 

9. Indeplaatsstelling

1. Indien een deelnemer verhinderd is aan de cursus deel te nemen, kan deze op verzoek van de contractant worden vervangen door een ander onder de volgende voorwaarden:

o Het verzoek tot indeplaatsstelling wordt uiterlijk 7 werkdagen vóór de cursus schriftelijk of telefonisch doorgegeven.

o De contractant overhandigt de nieuwe deelnemer de uitnodiging met de daarbij behorende deelnemersvoorwaarden incl. persoonsgegevens.

o De nieuwe deelnemer krijgt van VTLV geen uitnodiging.

 

 

 

Algemene voorwaarden.docx.pdf
Download